Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | GMO | Portal ekologiczny |

Korepetycje: | Znajdź korepetytora | Dodaj ogłoszenie

Korepetycje z chemii: Dominika

Imię

Dominika
Zakres gimnazjum
liceum
przygotowanie do matury
przygotowanie do studiów

zadania domowe z chemii

Cena
(za 60 min.)
-

Miejsce nauki u ucznia

Dni
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Informacje dodatkowe
(doświadczenie, praktyka oraz inne cenne informacje)
W II-ej po?owie marca startuje nowy projekt edukacyjny Explorium. Projekt zwi?zany jest z prowadzeniem internetowych korepetycji z chemii.

Projekt zosta? opracowany przez pracowników o?wiaty z do?wiadczeniem w tworzeniu programów nauczania, wyk?adowców akademickich (przedmiotów kierunkowych powi?zanych z wiedz? nt chemii) , psychologów i pedagogów.

Ka?dy z uczestników otrzyma: dost?p do zasobów (okresowo zamieszczanych online), mo?liwo?? przetestowania swojej wiedzy oraz opiek? Tutora (Opiekuna). Tutorzy bior?cy udzia? w projekcie to egzaminatorzy OKE oraz nauczyciele z ponad 10- letnim do?wiadczeniem w szkolnictwie i w prowadzeniu korepetycji.

Dla kogo ?
Projekt jest nie tylko przeznaczony dla maturzystów, ale równie? dla uczniów klas gimnazjalnych i licealnych, którzy zamierzaj? usystematyzowa? lub te? w bardzo przyst?pny sposób poszerzy? swoj? wiedz? o chemii.

W projekcie warto wzi?? udzia? ze wzgl?du na:
- oszcz?dno?? czasu (szczególnie dla osób mieszkaj?cych z dala od wi?kszego miasta) oraz ponoszone koszta
- uczenie si? w dowolny sposób oraz bezstresowo materia?y s? dost?pne w ka?dej chwili podczas trwania kursu, wyniki testów pozostawiane s? do wiadomo?ci Uczestnika, a w razie problemów czuwa Tutor (Opiekun Uczestnika)
- mo?liwo?? szybkiej powtórki materia?u, uzupe?nienia wiedzy oraz nauki szybszego rozwi?zywania problemów zadaniowych
- komunikacj? z innymi U?ytkownikami kursu poprzez platform? spo?eczno?ciowa.

Nasz projekt najlepiej okre?li? has?em: Chemia napisana zrozumia?ym j?zykiem, prosta i przyst?pna.

Koszt zaj??:
Cena: 69 pln za pakiet indywidualny
Cena: 379 pln za pakiet grupowy (max 10 os.)

Okres trwania kursu wynosi 10 tygodni. Po zako?czeniu kursu, dost?p do zasobów i testów jest mo?liwy przez 6 miesi?cy (mo?liwo?? przed?u?enia na ?yczenie Uczestnika projektu :) ).
Pakiety zawieraj? dost?p do zasobów platformy e-learningowej (materia?y teoretyczne, baz? zada? z komentarzami), mo?liwo?? przeprowadzania testów wiedzy i umiej?tno?ci oraz opiek? Tutora nad Uczestnikiem. Ponadto uczestnicy mog? komunikowa? si? pomi?dzy sob? poprzez platform? spo?eczno?ciow? zsynchronizowan? z portalem Facebook.com

W przypadku zainteresowania uczestnictwem prosimy o kontakt z nami: kontakt@explorium.pl

W tre?ci wiadomo?ci prosimy o podanie interesuj?cego Pa?stwa pakietu oraz poziomu nauczania (gimnazjum, liceum).
   
Płeć Kobieta Kobieta
   
E-mail
Telefon stacjonarny -
Telefon komórkowy -
Gadu-Gadu -
Województwomazowieckie
Główna miejscowość naukiWarszawa
Dodatkowe lokalizacjeTrójmiasto, Gdynia, Sopot, Gda?sk, Pozna?, Kraków, Szczecin, Wroc?aw, Lublin, Bia?ystok, Toru?, Bydgoszcz
edytuj/usuń ogłoszenie
Komentarze  
Dodaj swój komentarz
 
 


Dodaj własny komentarz
Komentarze są moderowane. Usuwamy SPAM, komentarze reklamowe, linki, wulgaryzmy.
Komentarze pojawiają się na stronie zwykle do 80 min. od wysłania

Twoje imię lub nick 
Twój komentarz


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Biolog.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść nadsyłanych opinii.
 

5 ostatnich ogłoszeń z chemii - Warszawa
- chemia, Dominika
- chemia, Kasia
- chemia, Ola
- chemia, Kasia
- chemia, Pawe?
5 przypadkowych ogłoszeń z chemii - cała Polska
- chemia, Bydgoszcz, Magdalena
- chemia, Mi?sk Mazowiecki, Marta
- chemia, Bia?ystok, Joanna
- chemia, Warszawa, Kasia
- chemia, Cz?stochowa, Monia